Divisió legal

Els clients d’ABC Assessors i Consultors compten amb un grup d’advocats titulats que cobreixen totes les àrees del dret i, per tant, poden en tot moment tenir el suport d’un assessor legal que els permeti  tenir seguretat jurídica en qualsevol àmbit que els afecti. La divisió legal d’ABC Assessors i Consultors ofereix els seus serveis en les següents àrees:

CIVIL

 • Conflictes en matèria civil
 • Reclamacions de quantitat
 • Contractes civils
 • Desnonaments
 • Reclamacions de danys i perjudicis
 • (...)
 

MERCANTIL

 • Contractes mercantils
 • Constitució, transformació i dissolució de societats
 • Documents societaris
 • Obertures de comerç
 • Protocols d’accionistes/partíceps
 • (...)
 

ADMINISTRATIU

 • Escrits d’al·legacions
 • Recursos administratius
 • Procediments contenciosos-administratius
 • Procediments sancionadors
 • (...)
 

LABORAL

 • Contractes laborals
 • Reclamacions laborals
 • Reclamacions de Seguretat Social
 • Extincions de contractes
 • Assessorament i gestió laboral
 • (...)
 

FISCAL

 • Fiscalitat nacional
 • Fiscalitat internacional
 • Planificació jurídica fiscal
 • Assessorament i gestió comptable-fiscal
 • (...)
 

IMMOBILIARI

 • Contractes immobiliaris
 • Redacció d'Estatuts de Comunitats de Propietaris
 • Divisions en règim de Propietat Horitzontal
 • Tramitació de llicències d’obres
 • (...)
 

PENAL

 • Assistència i defensa jurídica
 • Denúncies/Querelles
 • Responsabilitat civil derivada de delictes/faltes
 • (...)
 

ESTRANGERIA

 • Tramitació d’autoritzacions i renovacions de permisos de residència i treball
 • Residències sense treball i nacionalitat
 • Recursos administratius i judicials contra denegació de residències
 • Tramitació de documents oficials
 • (...)
 

MARQUES

 • Registre de marques, noms de domini i signes d’estat
 • Procediments per violació i nul·litat
 • Contractes de franquícia
 • Contractes de cessió i llicència
 • (...)