Divisió econòmica i fiscal

Donada la creixent complexitat legislativa en matèria econòmica i fiscal al Principat d’Andorra, la missió dels nostres economistes i assessors fiscals és donar suport professional, responsable i pràctic a les empreses, tant en les seves obligacions mercantils, comptables i tributàries, com en totes aquelles anàlisis econòmiques i financeres que puguin afectar en les decisions i viabilitat de les empreses.

Les nostres àrees d’actuació són :

ÀREA ECONÒMICA
 • Assessorament comptable
 • Gestió comptable
 • Diagnòstics comptables
 • Presentació de comptes anuals i elaboració d’actes i certificacions
 • Assistència en l’obertura i tancament d’exercicis comptables
 • Comptabilitat analítica, de costos i financera
 • Consolidació d’estats financers
 • Preparació, seguiment i control pressupostari
 • Previsions de tresoreria
 • Constitució de societats
 • (...)
 
ÀREA FISCAL I TRIBUTÀRIA
 • Assessorament fiscal
 • Gestió fiscal i tributària:
       - Impost de la Renda de no Residents
       - Impost de les Activitats Econòmiques i Impost de Societats
       - Impost General Indirecte (IGI)
       - Impost de Transmissions Patrimonials
       - Impost sobre Plusvàlues
       - Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Relacions amb l‘Administració Tributària (representacions, defensa, assessorament, recursos, etc.)
 • Estudi i confecció del pla fiscal personalitzat de cada exercici
 • Planificació i optimització fiscal
 • Planificació patrimonial
 • Preus de transferència
 • (...)
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL
 • Anàlisis i estudis de viabilitat d’empreses
 • Assistència en l’estudi i posada en funcionament de nous negocis
 • Estudis de projectes d’inversió
 • Anàlisis d’amortitzacions i provisions
 • Actualització i aplicació de normes de valoració
 • Anàlisis d’estats financers
 • Plans de reducció de costos
 • Participació en Consells d’Administració i Juntes
 • Assistència en operacions de compra-venda, fusions, adquisicions, etc
 • Informes analítics de la situació econòmica de l’empresa (rendibilitat, productivitat i preus de venda)
 • (...)