Divisió propietat intel·lectual

A ABC Assessors i Consultors, per la nostra condició de mandataris acreditats davant l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra, així com advocats especialitzats en Propietat Intel·lectual, podem oferir als nostres clients un servei global en tot el que afecta als drets derivats de les marques, patents, autor i anàlegs, béns intangibles que, per a l’empresa, suposen un patrimoni  i valor diferencial imprescindible a l’hora de competir en el mercat i fonamental a l’hora d’estructurar les estratègies a curt, mitjà i llarg termini.

Les nostres àrees d’actuació en aquesta divisió són:

MARQUES                    Autorització en PDF per descarregar
 • Registre i renovació de marques al Principat d’Andorra
 • Inscripcions al Registre de Marques del Principat d’Andorra (llicències, cessions, canvis de nom, canvis d’adreça, etc.)
 • Serveis de recerca i investigació
 • Sol·licituds d’autorització de Signes d’Estat
 • Registres estrangers (Marca Comunitària, Internacional i en altres països)
 • (...)
 
PATENTS
 • La Llei de Patents a Andorra va ser aprovada l’any 1999 i encara no s'ha desenvolupat el Reglament.
  Tan aviat com s'aprovin els texts legals pertinents, ABC Assessors i Consultors podrà oferir els seus serveis en aquesta àrea.
 
NOMS DE DOMINI
 • Sol·licituds de registre de noms de dominis .ad
 • Renovacions de noms de domini .ad
 • Resolució d’incidències
 • (...)
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
 • Assessorament en la implantació i seguretat dels mecanismes per complir amb la legislació de protecció de dades personals vigent al Principat d’Andorra
 • Creació, modificació i supressió de fitxers al Registre General de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades
 • Redacció de circulars de privacitat i compromisos de confidencialitat per als treballadors amb accés a dades personals
 • Redacció de contractes entre el responsable del fitxer i l’encarregat del tractament de dades
 • Anàlisis i preparació de documentació per a la cessió de dades a tercers
 • Redacció d’informes jurídics sobre procediments o tractaments de dades
 
NOVES TECNOLOGIES
 • Contractes de noves tecnologies, revisió i adequació dels mateixos
 • Assessorament en comerç electrònic
 • Redacció d’avisos legals per a llocs webs
 • Assessorament jurídic en matèria de signatura electrònica, drets i contractació informàtica
 
SERVEIS JURÍDICS
 • Assessorament legal en matèria de propietat intel·lectual: franquícies, llicències, drets d’autor, contractes de distribució, acords de transferència tecnològica, defensa de la competència, mesures cautelars, diligències preliminars, etc.
 • Recursos administratius contra les decisions de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra
 • Requeriments i demandes judicials per infracció, caducitat, nul·litat i competència deslleial
 • Planificació fiscal de marques i patents