Pack d’assessorament comptable-fiscal

El recolzament a la seva gestió diària
QUÈ ES EL PACK D’ASSESSORAMENT COMPTABLE-FISCAL

Un servei permanent a les empreses d’assessorament sobre els procediments comptables i fiscals, de revisió dels mateixos, així com la preparació i presentació dels comptes anuals i de les declaracions tributàries.

PER QUÈ CONTRACTAR EL PACK D’ASSESSORAMENT COMPTABLE-FISCAL

Aquest servei és adequat per aquelles empreses que, per les seves dimensions, tot i comptar amb un departament propi de comptabilitat, necessitin una eina de suport que els assessori i revisi els seus procediments comptables i fiscals.

AVANTATGES DEL PACK D’ASSESSORAMENT COMPTABLE-FISCAL
  • La tranquil·litat de comptar amb un assessor que li resoldrà de forma ràpida tots els dubtes que sorgeixin sobre els procediments comptables i fiscals de l’empresa
  • Gaudir d’una revisió semestral dels procediments comptables i fiscals per tenir la certesa que els mateixos s’estan portant d’acord amb les normes legals vigents
SERVEIS QUE INCLOU EL PACK D’ASSESSORAMENT COMPTABLE-FISCAL
  • Resolució de tot tipus de consultes en els àmbits comptable i fiscal, via telèfon, fax o e-mail, sense límit
  • Revisió semestral dels procediments comptables
  • Assistència i formulació dels comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de Flux d'Efectiu i Memòria)
  • Redacció de les actes i certificacions d’aprovació dels comptes anuals
  • Presentació i dipòsit dels comptes anuals al Registre
  • Preparació i presentació de les declaracions tributàries