Pack de gestió comptable-fiscal

Suport i seguretat en les seves obligacions comptables i fiscals
QUÈ ES EL PACK DE GESTIÓ COMPTABLE-FISCAL

Un servei d’externalització dels procediments comptables i fiscals de l’empresa que engloba tant la gestió diària de la comptabilitat com la preparació i presentació dels comptes anuals i de les declaracions fiscals.

PER QUÈ CONTRACTAR EL PACK DE GESTIÓ COMPTABLE-FISCAL

Aquest servei és adequat per aquelles empreses que, per les seves dimensions, no disposen d’un departament comptable i per tant necessiten externalitzar la preparació de la comptabilitat i de la fiscalitat.

AVANTATGES DEL PACK DE GESTIÓ COMPTABLE-FISCAL

  • Evitar endarreriments en la gestió diària de la comptabilitat
  • Aplicació de les normes legals vigents
  • Metodologia àgil i adaptada a les necessitats de l’empresa
  • Estalvi de costos

SERVEIS QUE INCLOU EL PACK DE GESTIÓ COMPTABLE-FISCAL

  • Elaboració mensual dels estats comptables: Llibre Diari, Llibre Major, Compte de Pèrdues i Guanys, Balanç de Situació i Balanç de Sumes i Saldos
  • Presentació i liquidació dels impostos
  • Assistència i formulació dels comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de Flux d'Efectiu i Memòria)
  • Redacció de les actes i certificacions d’aprovació dels comptes anuals
  • Presentació i dipòsit dels comptes anuals al Registre


COM FUNCIONA EL PACK DE GESTIÓ COMPTABLE-FISCAL

1)   El client ens fa arribar tota la documentació comptable mensualment
2)   ABC ordena i classifica tota la documentació
3)   ABC comptabilitza tota la documentació del període
4)   ABC fa arribar al client la documentació degudament arxivada juntament amb els Estats Comptables actualitzats
5)  Pel que fa a les declaracions tributàries, ABC les prepara basant-se en la documentació comptable, i les lliura al client per tal que les signi i        posteriorment ABC les presenta a l'Administració Tributària en els terminis legals previstos