Pack pime

La solució integral en la gestió diària de la seva empresa
L’externalització de determinades àrees funcionals és un tema actual que s’ha fet cada cop més atractiu pels empresaris.

Permet la reducció de despeses directes mitjançant la contractació de serveis especialitzats que no afecten a l’activitat principal de l’empresa, l’alliberament de recursos, així com un increment en la qualitat dels serveis externalitzats.

Des d’ABC Assessors i Consultors, hem creat el PACK PIME com a solució per a totes aquelles empreses que, per la seva dimensió, no disposen dels recursos o eines necessaris per tal de gestionar àrees com la comptabilitat, la fiscalitat i la gestió laboral dins de la pròpia organització.

Tanmateix, a través del PACK PIME,  l’empresari pot gaudir d’un sol interlocutor que l’assessori i que li gestioni  tant la comptabilitat com la documentació laboral i fiscal, tot dut a terme pels advocats, economistes i assessors fiscals d’ABC Assessors i Consultors, sempre de conformitat amb la normativa vigent.

QUÈ ÉS EL PACK PIME

Un servei d’externalització integral d’assessorament i gestió per a PIMES en les àrees laboral, comptable, fiscal i mercantil.

PER QUÈ CONTRACTAR EL PACK PIME

Aquest servei va adreçat a aquelles empreses que, per les seves característiques, necessiten externalitzar les principals àrees de gestió del seu negoci, podent centrar tots els seus esforços en l’activitat diària de la seva empresa.

AVANTATGES DE CONTRACTAR EL PACK PIME
 • La tranquil·litat que els procediments laborals, comptables, fiscals i mercantils s’estan portant correctament
 • Comptar amb un sol interlocutor
 • Assessorament professional i personalitzat
 • Metodologia àgil i adaptada a les necessitats de l’empresa
 • Estalvi de costos
 • Possibilitat de contractar tots o part dels serveis inclosos en el Pack Pime
SERVEIS QUE INCLOU EL PACK PIME

LABORAL
 • Resolució de tot tipus de consultes en l’àmbit laboral, via telèfon, fax o e-mail, sense límit, per part d’advocats experts
 • Redacció de contractes de treball
 • Redacció de cartes d’acomiadament
 • Notificació de faltes i sancions
 • Confecció de documents de quitança
 • Representació de l’empresa davant el Servei d’Inspecció de Treball i la CASS
 • Intermediació en conflictes laborals i acomiadaments
 • Elaboració dels butlletins de salari mensuals
 • Elaboració dels comptes d’hores mensuals
 • Altes, baixes i modificacions a la CASS
 • Informes laborals mensuals dels seus treballadors

COMPTABLE-FISCAL

 • Elaboració mensual dels estats comptables: Llibre Diari, Llibre Major, Comptes de Pèrdues i Guanys, Balanç de Situació i Balanç de Sumes i Saldos
 • Assistència i formulació dels comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de Flux d’Efectiu i Memòria)
 • Redacció de les actes i certificacions d’aprovació dels comptes anuals
 • Presentació i dipòsit dels comptes anuals al Registre

FISCAL

 • Resolució de tot tipus de consultes en matèria comptable i fiscal, per part dels nostres economistes i assessors fiscals
 • Preparació i presentació de les declaracions fiscals corresponents tant als Impostos Directes com als Impostos Indirectes

MERCANTIL

 • Resolució de tot tipus de consultes en matèria mercantil, via telèfon, fax o e-mail, sense límit, per part dels nostres advocats i economistes


COM FUNCIONA EL PACK PIME

1) A nivell laboral, el client ens envia les dades, consultes o incidències dels seus treballadors via telèfon, fax o e-mail, així com mensualment ens      retorna degudament omplert amb totes les incidències el formulari de planificació mensual subministrat prèviament per ABC
2) ABC confecciona mensualment el compte d’hores i el butlleti de salari de tots els treballadors, així com tots aquells documents, contractes, cartes,      notificacions, etc., que s’escaiguin i ho envia al client per e-mail o fax, llest per signar
3) A nivell comptable-fiscal, el client ens fa arribar tota la documentació comptable mensualment, quina és ordenada, classificada i comptabilitzada per      ABC. Tanmateix, el client ens envia trimestralment o anualment, segons escaigui, totes les dades i/o documentació necessària per tal de preparar      les declaracions tributàries de l’empresa
4) ABC fa arribar al client la documentació comptable degudament arxivada, juntament amb els Estats Comptables actualitzats. Tanmateix,      anualment ABC prepara els comptes anuals oficials, juntament amb l’acta i la certificació d’aprovació dels comptes i els presenta al Registre
5) ABC prepara les declaracions tributàries basant-se en la documentació aportada, les lliura al client per tal que les signi i posteriorment ABC les      presenta al Departament de Finances en els terminis legals previstos