Diagnòstic comptable-fiscal

Diagnòstic comptable, una decisió encertada
QUÈ ÉS

El diagnòstic consisteix en l'elaboració d’un informe, emès després d’haver revisat tota la documentació i procediments comptables i fiscals portats a terme per l’empresa, quin exposa les possibles irregularitats, indicant les mesures que hauria de tenir en compte l’empresa per a corregir aquestes eventuals deficiències detectades, sempre en base a la normativa comptable i fiscal vigent.

METODOLOGIA

Els nostres professionals es desplacen a les dependències de l’empresa i, comptant amb la plena col·laboració dels responsables del departament de Comptabilitat, revisen i analitzen tota la documentació, garantint sempre la més estricta confidencialitat de les seves dades i preservant el secret professional. En el termini màxim d’un mes es presenta el diagnòstic, quin es centrarà en la realitat de la seva empresa.

AVANTATGES
  • Assegurar-se que l’empresa porta la comptabilitat i la gestió fiscal correctament
  • Saber les mesures que s’han de prendre per tal de corregir les eventuals deficiències
  • Evitar possibles sancions futures
  • Obtenir un dictamen, elaborat per un professional extern, del tot objectiu i personalitzat