Residències sense treball


Donada la situació estratègica i fiscal del Principat d’Andorra, aquest país ofereix un gran atractiu per a totes aquelles persones amb rendes elevades que desitgin obtenir la residència fiscal a Andorra sense necessitat de treballar en el país.

La condició de resident a Andorra permet al titular gaudir, entre altres, dels següents drets:

• Dret d’obtenir la residència a Andorra dels seus familiars directes que convisquin amb ell
• Dret a obrir comptes bancaris a Andorra amb els privilegis d’un resident
• Dret a obtenir el permís de conducció andorrà
• Dret a comprar un vehicle amb baixa imposició


Al Principat d’Andorra existeixen les següents categories de residències sense treball:
  • Residència sense activitat lucrativa
  • Residència per a professionals amb projecció internacional
  • Residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu


RESIDÈNCIA SENSE ACTIVITAT LUCRATIVA  

Pot ser resident sense activitat lucrativa al Principat d’Andorra tota persona física que no tingui la nacionalitat andorrana i que estableixi la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies per any natural sense exercir-hi cap activitat laboral o professional, si bé el resident pot desenvolupar les activitats necessàries per la gestió del seu propi patrimoni i les funcions que li corresponguin com a administrador de les entitats en el capital o en els fons propis de les quals tingui una participació igual o superior al 50% i sempre que el càrrec d’administrador no sigui remunerat.

Requisits per a l'obtenció d’un permís de residència sense activitat lucrativa

-    Ser major d’edat o menor emancipat i no estar incapacitat
-    Acreditació del mitjans econòmics suficients establerts reglamentàriament
-   Justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa per la persona sol·licitant i per a les      persones al seu càrrec
-    Demostrar documentalment ésser propietari o llogater d’un habitatge
-    Compromís per escrit de fixar la residència principal i efectiva al Principat d’Andorra  i de mantenir en vigor el contracte d’assegurança
-    Inversió d’almenys 400.000€ en alguna de les tipologies d’actius que s’indiquen a continuació:
           a)    Béns immobles situats a Andorra
           b)    Participacions en el capital social o en fons propis d’entitats residents a Andorra
           c)    Instruments de deute emesos per entitats residents a Andorra
           d)    Instruments de deute emesos per qualsevol Administració Pública d’Andorra
           e)    Dipòsits no remunerats en l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF)
-    Fer efectiu i dipositar a l’ Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) l’import de 50.000€ no remunerats, més 10.000€ per cadascuna de les       persones al seu càrrec
-    Compromís per escrit de fer efectiva la inversió mínima de 400.000€ en un termini màxim de 6 mesos

RESIDÈNCIA PER A PROFESSIONALS AMB PROJECCIÓ INTERNACIONAL

Es considera professional amb projecció internacional la persona física que no té la nacionalitat andorrana i que estableix la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies per any natural per desenvolupar una activitat professional en els termes següents:

-    Que la seu o la base des de la qual es desenvolupi l’activitat professional estigui situada a Andorra
-    Que en el desenvolupament de la seva activitat professional a Andorra, el professional amb projecció internacional compti com a màxim amb una       persona contractada en règim laboral
-    Que els serveis prestats pel professional amb projecció internacional tinguin com a destinataris principalment persones o entitats no residents a       Andorra (almenys el 85% dels serveis prestats han d’ésser utilitzats en qualsevol país o territori diferent de l’andorrà)

Requisits per a l'obtenció d’un permís de residència per a professionals amb projecció internacional

-    Ser major d’edat o menor emancipat i no estar incapacitat
-  Acreditar la viabilitat econòmica del projecte que es pretén iniciar i demostrar que el projecte generarà els recursos econòmics suficients      determinats reglamentàriament per a poder residir a Andorra, tant al professional amb projecció internacional com a les persones a càrrec seu, per      tot el temps de vigència de la residència per raons professionals
-    Que l’activitat professional a desenvolupar s’emmarqui en alguns dels sectors fixats reglamentàriament que permetin satisfer les necessitats      quantitatives i qualitatives de l’economia andorrana i que el professional amb projecció internacional compti amb els requisits de qualificació i       experiència professional en el sector de l’activitat a desenvolupar determinats reglamentàriament
-    Justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa per la persona sol·licitant i per a les       persones al seu càrrec
-    Demostrar documentalment ésser propietari o llogater d’un habitatge
-    Compromís per escrit de fixar la residència principal i efectiva al Principat d’Andorra  i de mantenir en vigor el contracte d’assegurança
-    Fer efectiu i dipositar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) l’import de 50.000€ no remunerats, més 10.000€ per cadascuna de les       persones al seu càrrec

RESIDÈNCIA PER RAONS D’INTERÈS CIENTÍFIC, CULTURAL I ESPORTIU

Es considera resident per raons d’interès científic, cultural i esportiu, la persona física estrangera que gaudeix del reconeixement internacional pel seu talent en el món de la ciència, la cultura o els esports i que estableix la seva residència principal i efectiva a Andorra durant almenys 90 dies per any natural.
Les persones titulars de dita residència, poden continuar desenvolupant les activitats professionals que li siguin pròpies, sempre que tinguin com a destinataris principals persones o entitats no residents a Andorra (almenys el 85% dels serveis prestats han d’ésser utilitzats en qualsevol país o territori diferent de l’andorrà).

Requisits per a l'obtenció d’un permís de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu

-    Ser major d’edat o menor emancipat i no estar incapacitat
-   Acreditar que l’activitat a desenvolupar en el camp de la ciència, la cultura o l’esport, permetrà generar els recursos econòmics suficients,      determinats reglamentàriament, perquè tant el resident com les persones a càrrec seu puguin residir al Principat d’Andorra durant tot el temps de      vigència de la residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu
-   Justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa per la persona sol·licitant i per a les      persones al seu càrrec
-    Demostrar documentalment ésser propietari o llogater d’un habitatge
-    Compromís per escrit de fixar la residència principal i efectiva al Principat d’Andorra  i de mantenir en vigor el contracte d’assegurança
-   Fer efectiu i dipositar a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) l’import de 50.000€ no remunerats, més 10.000€ per cadascuna de les      persones al seu càrrec