Solucions emprenedors

Des de l’inici, dia a dia al seu costat
Els emprenedors són l’element dinamitzador de l’economia, essent necessari generar contínuament bones idees i convertir-les en productes i serveis amb èxit comercial al mercat.
Els emprenedors, per tal d'assolir els seus objectius, necessiten un pla d’empresa i un bon assessorament.
ABC Assessors i Consultors pot ser la peça clau en el negoci que vol portar a terme l’emprenedor, aportant recolzament en els aspectes fonamentals que incrementaran el valor afegit al seu projecte empresarial.

Per aquest motiu, pensant en aquelles persones que decideixen posar en marxa un negoci, i amb la finalitat d’iniciar-lo de la millor manera possible, essent conscients que el llançament d’una activitat econòmica o professional no sempre és fàcil i que els primers obstacles que es poden trobar els emprenedors acostumen a ésser administratius i legals, ABC Assessors i Consultors ofereix un servei complert d’assessorament a tots aquells emprenedors, acompanyant-los des de l’inici del seu projecte empresarial fins la seva consolidació.

Igualment, un cop iniciat el negoci, els emprenedors poden seguir comptant amb els nostres serveis d’assessorament i gestió en les àrees fiscal, laboral, comptable, jurídica, gestió documental de tràmits i consultoria per emprenedors.

SERVEIS QUE OFERIM A L’EMPRENEDOR

 • Desenvolupament del model de negoci
 • Elaboració del pla d’empresa
 • Elaboració del pla econòmic-financer
 • Estudis de mercat
 • Elecció de la forma jurídica més adient
 • Tots els tràmits de constitució de societat
 • Tots els tràmits d’obertura de comerç
 • Tramitació de permisos i llicències
 • Alta del negoci a la CASS
 • Obtenció del Número de Registre Tributari (NRT)
 • Registre de marca i de nom de domini.ad
 • Inscripció a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades
 • Assessorament i gestió laboral (tramitació permisos de treball, redacció de contractes, elaboració de butlletins de salari i compte d’hores, elaboració de quitances, etc.)
 • Elaboració mensual dels Estats Comptables: Llibre Diari, Llibre Major, Compte de Pèrdues i Guanys, Balanç de Situació i Balanç de Sumes i Saldos
 • Assistència i formulació dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de Flux d’Efectiu i Memòria)
 • Redacció de les actes i les certificacions d’aprovació dels comptes anuals
 • Presentació i dipòsit dels comptes anuals al Registre
 • Presentació i liquidació dels impostos
 • Assessorament fiscal en futures estratègies empresarials així com en noves inversions