Societats Holding, Trading i altres

abc assessors

Amb l’entrada en vigor de la Llei de l’Impost sobre societats, així com d’altres impostos directes i indirectes, el Principat d’Andorra ha iniciat una estratègia per tal d’harmonitzar la seva fiscalitat amb altres països de la Unió Europea.  
Andorra ha deixat enrere l’etiqueta de paradís fiscal per esdevenir un país competitiu tant a nivell financer com fiscal, així com per ser un país atractiu tant per a la inversió estrangera com per tots aquells patrimonis andorrans que desitgin canalitzar les seves inversions a l’exterior des d’Andorra.

Actualment totes aquelles persones, patrimonis i grups empresarials que desitgin obtenir una estructura que els permeti optimitzar els diferents tipus de rendes (dividends, guanys de capital, cànons, royalties, etc.) tenen la possibilitat de trobar en el Principat d’Andorra un país adequat on constituir una societat que acompleixi els seus objectius.

Des d’ABC Assessors i Consultors oferim un assessorament professional i personalitzat, sempre pensant en el tipus d’estructura que més s’ajusti a les necessitats i particularitats de cada client.
La Llei de l’Impost sobre societats andorrana preveu quatre tipus de companyies amb clars avantatges fiscals:

  • Societats de tinença de participacions en entitats estrangeres (Societats Holding)
  • Societats d’explotació d’intangibles
  • Societats de comerç internacional (Societats Trading)
  • Societats de gestió i inversió financera intragrup (Cash pooling)


SOCIETATS DE TINENÇA DE PARTICIPACIONS EN ENTITATS ESTRANGERES (SOCIETATS HOLDING)

Són aquelles societats andorranes que tinguin per objecte exclusiu la gestió i la tinença de participacions en societats estrangeres.
Tots els dividends que percebin aquestes societats “holding” andorranes, així com els resultats que obtinguin de la transmissió de les participacions en altres societats, estan exempts de tributació a Andorra.
Els beneficis distribuïts amb càrrec a les rendes exemptes per part de les societats “holding” als seus accionistes, estan exempts de l’impost de societats del soci quan es tracti d’una societat andorrana.

SOCIETATS D’EXPLOTACIÓ INTERNACIONAL D’INTANGIBLES

Són aquelles societats andorranes que es dediquin a l’explotació internacional d’intangibles, és a dir, que efectuïn concessions d’ús, cessions o llicències de drets, transmissions d’actius, béns o drets sobre:  patents, dissenys, models i dibuixos industrials, marques, noms de domini, plànols, fórmules o procediments secrets, obres literàries, artístiques o científiques, aplicacions, sistemes informàtics i drets connexos als drets d’autor.
Fiscalment, aquestes societats tenen un tractament que els suposa un tipus impositiu sobre beneficis aproximadament del 2%.
Aquestes societats tenen l’obligació de:
•    Explotar l’actiu en nom propi en el marc de la seva activitat econòmica
•    Disposar a Andorra d’una persona contractada almenys a mitja jornada i d’un local destinat exclusivament d’una superfície mínima de 20 metres       quadrats
•   Que el cessionari dels drets d’ús utilitzi aquests drets en el desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat econòmica i que els resultats d’aquesta      utilització no generin despeses fiscalment deduïbles en l’entitat prestadora sempre que siguin entitats vinculades
•    Que el cessionari del dret no sigui una entitat o persona física resident fiscal a Andorra i el dret no sigui utilitzat directament al Principat

SOCIETATS DE COMERÇ INTERNACIONAL (SOCIETATS TRADING)

Són aquelles societats andorranes que es dediquen a l’activitat de compravenda internacional de mercaderies i de comissionista, agent o intermediari en general en compravendes internacionals de mercaderies i qualsevol altre tipus de béns, inclosos els immobles, situats fora d’Andorra.
Fiscalment, aquestes societats tenen un tractament que els suposa un tipus impositiu sobre beneficis aproximadament del 2%.
Aquestes societats tenen l’obligació de:
•    Disposar a Andorra d’una persona contractada almenys a mitja jornada i d’un local destinat exclusivament d’una superfície mínima de 20 metres       quadrats
•    Que el prestatari dels serveis utilitzi aquestes prestacions en el desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat econòmica i que els resultats       d’aquesta utilització no generin despeses fiscalment deduïbles en l’entitat prestadora sempre que siguin entitats vinculades
•    Que el prestatari dels serveis no sigui una entitat o persona física resident fiscal al Principat d’Andorra i el servei no sigui utilitzat directament al       Principat

SOCIETATS DE GESTIÓ I INVERSIÓ FINANCERA INTRAGRUP (CASH POOLING)

Són aquelles societats andorranes quina activitat consisteixi en l’obtenció de préstecs d’entitats vinculades o de tercers que, juntament amb el seu capital social, siguin utilitzats en la realització de préstecs a entitats vinculades no-residents fiscals a Andorra.
Les societats de gestió i inversió financera intragrup també poden realitzar activitats de:
•    Gestió i inversió de la tresoreria pròpia o d’entitats vinculades no-residents fiscals a Andorra
•    Serveis de facturatge, lísing i gestió de cobraments i pagaments amb altres entitats vinculades no-residents ficals a Andorra
•    Cobertura de riscos de tipus de canvi del grup
•   Emissions d’obligacions, participacions preferents i altres instruments que serveixin per captar recursos per al grup en els mercats de capitals       internacionals
Fiscalment, aquestes societats tenen un tractament que els suposa un tipus impositiu sobre beneficis aproximadament del 2%.
El capital social mínim d’aquest tipus de societats és de 250.000 euros i han de disposar a Andorra d’una persona contractada almenys a mitja jornada i d’un local destinat exclusivament d’una superfície mínima de 20 metres quadrats.