Condicions generals de contractació

La contractació dels servei CONSULTES ONLINE de la web www.abc-assessors. com, implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les següents condicions generals de contractació. Els serveis oferts per aquest lloc web són prestats per Advocats, Economistes i Assessors fiscals.

Objecte. Les presents Condicions Generals tenen per objecte la contractació del servei Consultes Online prestat a la web a canvi dels honoraris indicats per ABC Assessors i Consultors, pagats per endavant pel Client i prestats efectivament pels advocats, economistes i assessors fiscals que integren el despatx professional.

Capacitat per a contractar. De conformitat amb la legislació aplicable, per ser perceptor del servei Consultes Online el Client haurà de tenir la capacitat jurídica necessària per a contractar.

Descripció del Servei Consultes Online prestat a través d'Internet. Els honoraris, requisits, aspectes inclosos i exclosos, i les condicions a través de les quals es presta el referit servei, figuren detallats en l'apartat corresponent a "requisits i condicions".

Honoraris. Els honoraris seran d'un mínim de 25 euros per consultes que es puguin respondre de forma immediata sense requerir un estudi específic de documentació o legislació. Per al cas que sigui necessari l'elaboració d'un informe jurídic o altres serveis, ABC Assessors i Consultors requerirà la informació necessària al client per a la fixació dels honoraris i l'import li serà comunicat per correu electrònic al client, podent aquest Acceptar o Rebutjar l'encàrrec professional lliurement, sense haver d'abonar cap import. L'import que s'indiqui és tancat i inclou tots els impostos aplicables.

Forma de pagament. El Client abonarà els honoraris mitjançant el sistema Pay By mail quin requereix el pagament a través de tarja de crèdit/dèbit.
L'ús fraudulent de targetes de crèdit, o la denegació de l'operació de cobrament per qualsevol causa, donarà dret a ABC Assessors i Consultors a rescindir la contractació realitzada, sense perjudici de les responsabilitats civils i penals que puguin correspondre.

Mètode de contractació. Per contractar el servei "Consultes Online" el Client ha d'emplenar els camps obligatoris del formulari corresponent.

Validesa del contracte. Les presents condicions generals són aplicables en el moment en què el client presti la seva conformitat, que s'entendrà prestada una vegada hagi abonat els honoraris corresponents